HDR – High Dynamic Range

HDR (High Dyna­mic Range, neboli vysoký dyna­mický roz­sah) je foto­gra­fická tech­nika, sna­žící se zachy­tit na foto­gra­fii co nej­vyšší dyna­mický roz­sah jasů.

Kořeny této techniky sahají až do první polo­viny 19. sto­letí, kdy fran­couz­ský foto­graf Gustave Le Gray spo­jil dva snímky, aby vytvo­řil vyvá­že­nou foto­gra­fii moře s oblo­hou. Výsledky můžou půso­bit jak realisticky, tak surre­a­lis­ticky či nao­pak pohád­kově.


Tomáš Ševčík / fotograf na volné noze

Tomáš Ševčík

Fotografování se věnuji přes 7 let, profesionálně tři roky. Ač se tímto řemeslem částečně živím, tak jsem rád, že je z větší částí koníčkem. Fotografování je umění. A jak řekl německý spisovatel Jean Paul, „Umění není chléb, nýbrž víno života“.

Líbí-li se Vám mé fotografie a máte zájem o fotografické služby, kontaktujte mne na telefonu 733 383 868 nebo e-mailu info@sevciktomas.cz. Více informací o mých službách naleznete na mém portfoliu služeb www.sevciktomas.cz.

Máte li zájem o kteroukoli fotografii z mého portfolia, ať už ve formě fotoobrazu, plakátu nebo v digitální formě, tak mne taktéž neváhejte kontaktovat.